Skip to main content

Ključni termini za politiku zaštite podataka

Aplikacije: označava bilo koji softver, (web) aplikacije, digitalne alate koje je razvila Daikin Europe N.V. ili jedna od njenih evropskih poslovnica;

Automatsko donošenje odluka (obrada zasnovana isključivo na): označava svaku obradu koja se sprovodi kroz automatizovani proces, isključujući bilo kakav ljudski uticaj ili intervenciju u vezi sa ishodom navedenog procesa;

Poslovni partneri: označava svakog pojedinca ili preduzeće koje je autonomno od DENV-G (Daikin Europe N.V. Group) ali ima određeni stepen učešća u poslovanju DENV-G ili ima komercijalno partnerstvo ili sarađuje sa DENV-G u proizvodnji i/ili snabdijevanju proizvoda/usluga pod brendom Daikin;

Kolačić: znači mali fajl koji sadrži niz znakova koji se šalje na uređaj koji se koristi za posjetu web stranici. Prilikom druge posjete istoj web stranici, kolačić može dozvoliti toj web stranici da prepozna pretraživač preko kojeg je došlo do posjete. Kolačići mogu da čuvaju korisnička podešavanja i druge informacije;

Daikin Group: označava grupu kompanija koje kontroliše Daikin Industries Ltd. Ove kompanije su proizvođači i prodavci Daikin brendiranih proizvoda, usluga širom sveta;

Kontrolor podataka: označava fizičko ili pravno lice koje određuje svrhe i sredstva obrade ličnih podataka;

Obrađivač podataka: označava fizičko ili pravno lice koje obrađuje lične podatke datog subjekta podataka prema uputstvima kontrolora podataka;

Službenik za zaštitu podataka: označava fizičko ili pravno lice zaduženo za: 

  • informisanje i savjetovanje Kontrolora i njegovih Obrađivača i zaposlenih o Obradi ličnih podataka; 

  • praćenje njihove usklađenosti sa Uredbom (EU) 679/2016 (GDPR);

  • savjetovanje o izradi Procene uticaja na zaštitu podataka; 

  • djelovanje kao kontakt tačke i sarađivanje sa nadzornim organom kojeg se tiče žalba ili koja istražuje obradu ličnih podataka. 

Subjekt podataka: označava fizičko lice koje se identifikuje ili se može identifikovati, čiji se lični podaci obrađuju van mreže putem papirnih obrazaca ili na mreži putem web stranice i aplikacija. Koje se može identifikovati označava fizičko lice koje se može identifikovati direktno ili indirektno, odnosno pomoću identifikatora kao što je ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, identifikator na mreži ili pomoću jednog ili više elemenata koji su karakteristični za fizički, fiziološki, genetski, psihički, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica.

DENV-G: označava grupu kompanija koju čini Daikin Europe N.V.  (sa registrovanim sjedištem u Belgiji) i njenim poslovnicama. DENV-G proizvodi, prodaje i komercijalizuje Daikin brendirane proizvode i usluge u regionima Evropa-Bliski istok-Afrika i ZND.

DIL: označava kompaniju Daikin Industries Ltd. sa registrovanom matičnom firmom u Japanu, vlasnik i kontrolor Daikin grupe.

Poslovnice: svaka kompanija koja proizvodi, prodaje i komercijalizuje proizvode i usluge brenda Daikin i koja je pod kontrolom Daikin Europe N.V.

GDPR: znači Opšta uredba o zaštiti podataka, akronim za Uredbu (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Savjeta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, i ukidanje Direktive 95/46/EC.

IP: označava broj poznat kao adresa Internet protokola (IP) koji se dodjeljuje bilo kom uređaju povezanom na Internet.
Brojevi se obično dodjeljuju u geografskim blokovima.
IP adresa se često može koristiti za identifikaciju lokacije sa koje se uređaj povezuje na Internet. Brojevi se obično dodjeljuju u geografskim blokovima. IP adresa se često može koristiti za identifikaciju lokacije sa koje se uređaj povezuje na Internet.

Legitimni interes: označava interes kontrolora ili treće strane koji je zakonit i koji nije nadređen interesima ili osnovnim pravima i slobodama subjekata podataka, koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka, posebno kada je nosilac podataka dijete.

Zajednički kontrolor podataka: označava fizičko ili pravno lice koje zajedno sa drugima određuje sredstva i svrhe obrade ličnih podataka.

Lični podaci: označava svaku informaciju koja se odnosi na identifikovano ili fizičko lice koje se može identifikovati („Subjekat podataka“).

Obrada (ličnih podataka): označava svaku operaciju ili skup operacija koje se obavljaju na ličnim podacima ili skupovima ličnih podataka, bez obzira da li su automatizovani ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, skladištenje, prilagođavanje ili izmjena, preuzimanje, konsultacije, korištenje, otkrivanje putem prenosa, širenja ili na drugi način stavljanja na raspolaganje, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Profilisanje (ili profilacija): označava svaki oblik automatizovane obrade ličnih podataka koji se sastoji od upotrebe ličnih podataka za procjenu određenih ličnih aspekata koji se odnose na fizičko lice, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se tiču učinka tog fizičkog lica na poslu, ekonomske situacije , zdravlje, lične preferencije, interesovanja, pouzdanost, ponašanje, lokacija ili kretanja.

Pseudoanonimizacija (ili Pseudoanonimno, ili Pseudoanonimizovano): označava obradu ličnih podataka na takav način da se lični podaci više ne mogu pripisati određenom subjektu podataka bez upotrebe dodatnih informacija, pod uslovom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacionim mjerama kako bi se osiguralo da se lični podaci ne pripisuju identifikovanom ili fizičkom licu koje se može identfikovati.

Javni interes: označava svaki javni interes koji je propisan zakonom ili koji sprovodi zvanični organ.

Posebne kategorije ličnih podataka: označavaju bilo koji lični podatak koji otkriva rasno ili etničko porijeklo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke koji se obrađuju u svrhu jedinstvene identifikacije fizičkog lica, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica;

Vitalni interes: označava svaki interes koji je od suštinskog značaja za život subjekta podataka ili drugog fizičkog lica;

Web stranica: označava web stranicu kompanije DENV-G (Daikin Europe N.V.'s. Group) dostupnu na sljedećem linku: www.daikin.eu

 

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama