Skip to main content

Pravilnik o zaštiti privatnosti podataka

Politika zaštite podataka

Posljednja izmjena: 22.12.2022.

Daikin Europe N.V. je filijala u potpunom vlasništvu japanske kompanije Daikin Industries Ltd. Daikin Group proizvodi, prodaje, distribuira i sprovodi marketing u vezi sa opremom za klimatizaciju, grijanje, ventilaciju i hlađenje i poslovanjem sa rješenjima, zajedno sa svojim poslovnicama.

Daikin Europe N.V., zajedno sa svojim poslovnicama (u daljem tekstu „DENV-G“, „mi“, „nas“, „naši“ itd.) i svojom matičnom kompanijom Daikin Industries Ltd. (u daljem tekstu „DIL“), iskreno se obavezuje na zaštitu ličnih podataka prikupljenih od subjekata podataka (u daljem tekstu „Korisnik“, „vi“, „vaš“) van mreže, putem npr. papirnih formulara, ugovora, izjava (u daljem tekstu „Obrasci“) ili na mreži, putem web stranice www.daikin.eu (u daljem tekstu „web stranica“) i putem, na primjer, ali ne ograničavajući se na, DENV-G (web) aplikacije, softvera i digitalnih alata (u daljem tekstu „Aplikacije“). 

Ovu Politiku zaštite podataka postavljamo da bismo:

 • obezbijedili transparentnost u prirodi ličnih podataka koje prikupljamo van mreže putem obrazaca ili na mreži putem web stranice i/ili putem aplikacija;

 • obezbijedili transparentnost u korištenju prikupljenih ličnih podataka;

 • olakšali Subjektima vlasnicima podataka u ostvarivanje njihovih prava;

Zaštita vaših ličnih podataka nam je važna. Cilj nam je da vaše lične podatke obrađujemo na zakonit, odgovarajući i transparentan način.

Odvojite vrijeme da pročitate ovu Politiku zaštite podataka i njene glavne ključne termine, koje ćete ovdje pronaći u obliku velikih slova.

S tim u vezi, ako imate nekih pitanja ili primjedbi, kontaktirajte nas.

 

1. KONTROLORI PODATAKA, ZAJEDNIČKI KONTROLORI PODATAKA I OBRAĐIVAČI PODATAKA

KONTROLORI PODATAKA

Obavještavamo vas da Daikin Europe NV, sa registrovanom matičnom firmom na adresi Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende (broj kompanije 412.120.336), koristi sve lične podatke koje pošaljete van mreže ili na mreži putem web stranice i/ili aplikacije u dolje opisane svrhe, u svojstvu kontrolora podataka (pogledajte ključne uslove).

Poslovnice kompanije Daikin Europe N.V. djeluju u svojstvu kontrolora podataka u vezi sa obradom ličnih podataka prikupljenih van mreže putem obrazaca ili na mreži putem web stranice i/ili aplikacija.

ZAJEDNIČKI KONTROLORI PODATAKA

U budućnosti je moguće da Daikin Europe N.V., zajedno sa DIL-om, zajednički odrede, na osnovu pisanog sporazuma, svrhe i sredstva obrade ličnih podataka, kao zajednički kontrolori podataka.

U budućnosti je moguće da Daikin Europe NV, zajedno sa svojim poslovnicama, zajedno odrede, na osnovu pismenog sporazuma, svrhe i sredstva obrade ličnih podataka, kao zajednički kontrolori podataka (na primjer, ali ne ograničavajući se na, u bilo kom u slučaju da je poslovnica posebno uključena u obradu ličnih podataka na lokalnom nivou za razvoj projekta).

U gore navedenim slučajevima Subjekti podataka čije lične podatke treba da obrađuju Zajednički kontrolori bit će o tome obaviješteni.

OBRAĐIVAČI PODATAKA

Daikin Europe N.V. također može da djeluje kao Obrađivač podataka u ime svojih poslovnica za bilo koju obradu na mreži ili van mreže ili lične podatke koje kontrolišu poslovnice.

Poslovnice Daikin Europe N.V. mogu da djeluju u svojstvu Obrađivača podataka u ime i prema uputstvima Daikin Europe N.V. ako postoje ugovori o obradi podataka.

 

2. LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO I SVRHE

DENV-G, u mjeri u kojoj je to neophodno, prikuplja, obrađuje, registruje, skladišti i prenosi lične podatke Subjekata podataka koji se pružaju van mreže putem obrazaca ili na mreži putem web stranice i/ili aplikacija dok, na primjer, ali ne ograničavajući se na: posećuju web stranicu; korištenje aplikacija; popunjavanje formulara za registraciju van mreže ili na mreži; prijavljivanje neusaglašenosti; kontaktiranje DENV-G; podnošenje prijava za posao; klikom na tipke društvenih mreža; pružanje povratnih informacija (npr. o obrascima, proizvodima, aplikacijama, web stranici, korisničkoj službi); odgovaranjem na ankete i druge aktivnosti.

Lični podaci se prikupljaju fakultativno ili obavezno. Ako je obavezno davanje ličnih podataka, to će biti označeno na odgovarajući način. U slučaju da subjekat podataka ne uspije ili odbije da pruži lične podatke koje je DENV-G označio kao obavezne, kao posljedica toga DENV-G neće moći da nastavi proces ili aktivnost koju zahtijeva taj subjekat podataka.

DENV-G može prikupljati lične podatke na osnovu saglasnosti ili bez saglasnosti uključenog subjekta podataka ako: 1) zakonska obaveza mora biti ispunjena; ili 2) ugovor u kome je subjekat podataka strana mora da se izvrši ili će biti izvršen; ili 3) postoje zakoniti interesi, javni interesi ili vitalni interesi koje treba zaštititi; ili 4) organ je zatražio od DENV-G da obradi lične podatke.

DENV-G može dalje da obrađuje vaše lične podatke samo:

 • ako je svrha dalje obrade kompatibilna sa svrhom početnog prikupljanja vaših ličnih podataka;

 • ako date saglasnost za dalju obradu u svrhu koja je nova i nije kompatibilna sa svrhom početnog prikupljanja vaših ličnih podataka.

Pogledajte u nastavku, u sklopu pod-paragrafa 2.1. i 2.2., lične podatke koje prikupljamo i svrhe za koje ih prikupljamo.

2,1. LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO OD VAS ILI OD TREĆIH STRANA

Od vas može biti zatraženo da nam, u zavisnosti od svrhe svake obrade i koliko je to neophodno, dostavite različite vrste ličnih podataka uključujući, ali ne ograničavajući se na, ime, prezime, datum i mjesto rođenja, titulu, adresu, telefon, mobilni telefon, adresa e-pošte, jezik, država, nacionalnost, lična karta, broj vozačke dozvole, nacionalni registarski broj, broj pasoša, informacije o nastavnom planu i programu, poslodavac, zanimanje, broj klijenta, lični URL društvenih medija, kreditna kartica, preferencije, interesovanja, povratne informacije.

Od vas također može biti zatraženo da nam, u zavisnosti od svrhe svake obrade i koliko je to neophodno, dostavite neke posebne kategorije ličnih podataka (npr. članstvo u sindikatu, lični podaci koji se odnose na zdravlje). DENV-G će obrađivati posebne kategorije ličnih podataka u skladu sa GDPR-om na osnovu: 1) izričite saglasnosti subjekta podataka; ili  2) ispunjenja zakonskih obaveza i/ili ostvarivanje prava kontrolora ili subjekta podataka u oblasti radnog prava i prava socijalnog osiguranja; ili 3) Vitalnog interesa subjekta podataka; ili 4) utvrđivanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahtjeva; ili 5) značajnog javnog interesa.

Također koristimo lične podatke koje ste dali trećim stranama, na primjer pružaocima usluga, ili lične podatke koji spadaju u javnu domenu, kao što su opštepriznati lični podaci, lični podaci vidljivi na vašoj web stranici ili blogu ili profil koje je objavljen na vašoj javno dostupnoj društvenoj mreži.

DENV-G takođe može da prima lične podatke putem trećih strana nakon spajanja, akvizicija i bilo koje druge operacije transformacije.

2,1.1 Svrhe prikupljanja ličnih podataka

Kada se prikupe, mi koristimo gore navedene lične podatke u sljedeće svrhe:

 • Poslovna administracija i upravljanje korisnicima

DENV-G mora biti u stanju da izvrši ugovore uredno i pravilno i da sprovede sve neophodne zakonske i računovodstvene procese. Shodno tome, DENV-G će trebati neke lične podatke koje subjekti podataka daju van mreže putem obrazaca ili na mreži putem web stranice i aplikacija. U skladu sa Uredbom (EU) 679/2016, u svrhu izvršavanja ugovora nije potrebna saglasnost Subjekta podataka koji je ili će biti strana u ugovoru. Saglasnost subjekta podataka nije potrebna u slučaju obaveze da ispuni zakonsku obavezu.

U pogledu upravljanja odnosom sa kupcima i pružanja potrošačkih usluga, DENV-G koristi lične podatke (npr. ime, država, nacionalnost, adresa e-pošte, broj klijenta, informacije o kreditnoj kartici) kako bi:

 • procijenila da li bi bilo izvodljivo prodati proizvode ili pružiti usluge kupcu pre sklapanja ugovora; ili

 • obradila pismene zahtjeve kupaca, narudžbe proizvoda i usluga kupaca i zahtjeve za povrat novca; ili

 • identifikovala i kontaktirala kupce za popust; ili

 • informisala kupce o pravima potrošača i dodatnim uslugama u vezi sa kupljenim proizvodom ili uslugom; ili

 • informisala kupce o promotivnim kampanjama i događajima kompanije Daikin i slala povezane pozivnice; ili

 • upravljala pristupom prostorijama DENV-G, web stranici i aplikacijama; ili

 • organizovala i izvodila servisne intervencije za kupce i instalatere; ili

 • obavijestila kupce o približavanju roka održavanja.

 • Distribucija proizvoda

DENV-G koristi lične podatke za distribuciju proizvoda, na osnovu izvršenja ugovora/ispunjavanja zakonske obaveze, a posebno da bi:

 • olakšala našim evropskim poslovnicama u distribuciji proizvoda i pružanju usluga preko ovlaštenih agencija, poslovnih partnera, web stranice i/ili putem aplikacija; ili

 • olakšala distributerima isporuku proizvoda, rezervnih dijelova i usluga (na primjer, lični podaci su uključeni u otpremnice koje prate transport kupljenog proizvoda); ili

 • optimizovala prodaju i usluge razradom ponuda za kupce; ili

 • poboljšala i ubrzala distribuciju naših proizvoda i usluga; ili

 • pratila tehničke podatke iz instalacija i statusa ugovora i projekata; ili

 • organizovala i pružala obuku kupcima, instalaterima, zaposlenima i podizvođačima. 

 • Administracija dobavljača

DENV-G koristi lične podatke da vodi evidenciju o dobavljačima i pružaocima usluga, da registruje i upravlja narudžbama, poslovnim troškovima i fakturama koje dostavljaju dobavljači ili pružaoci usluga, postupajući na osnovu izvršenja ugovora/ispunjavanja zakonske obaveze.

 • Direktni marketing

Kao vodeći proizvođač i dobavljač opreme za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (uključujući toplotne pumpe i hlađenje) i poslovanja sa rješenjima, DENV-G je u poziciji da vam pruži informacije koje su prilagođene vama i vašim potrebama (npr. korištenjem vaših podataka o transakciji, DENV-G je u mogućnosti da vas obavijesti o uslugama, ponudama i prijedlozima u vezi sa vašom kupovinom. Ovo je takozvani „direktni marketing“).

DENV-G koristi prikupljene lične podatke, lične podatke koji su javno dostupni (npr. informacije dostupne na Internetu, kroz rezultate pretraživanja, rezultate društvenih mreža) ili lične podatke primljene od trećih strana (npr. pružaoca internet usluga) u svrhe direktnog marketinga i za privlačenje novih kupaca.

DENV-G vrši direktan marketing i sa ciljem organizovanja internih događaja, putovanja, prezentacija, sastanaka za zaposlene, kupce i poslovne partnere.

DENV-G vrši direktan marketing putem različitih medija uključujući, bez ograničenja, tekstualne poruke na mobilnom telefonu, ankete, e-poštu, web stranicu, reklame na mreži, marketing na osnovu baze podataka, aplikacije i događaje.

DENV-G vrši direktni marketing na osnovu svog legitimnog interesa za postizanje poslovnih ciljeva

DENV-G može vršiti direktni marketing kao odgovor na izričitu saglasnost subjekta podataka. Ako ne želite da primate visoko personalizovanu ponudu, ne bi trebalo da pristanete na direktan marketing kada se to od vas zatraži.

DENV-G se obavezuje da će obezbijediti da informacije o direktnom marketingu budu pružene na način koji je jasan i adekvatan i to korištenjem kanala koji odredi primalac kako bi se neprijatnosti ometanja svele na minimum.

 • Poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga

DENV-G, na osnovu svog legitimnog interesa za poslovanje ili saglasnosti subjekata podataka, koristi lične podatke prikupljene putem obrazaca, prijava za posao, anketa, upita, komentara, povratnih informacija dostavljenih DENV-G ili drugim kompanijama od Daikin Group, u cilju: poboljšanja svojih proizvoda i usluga; sprovođenja daljih istraživanja; razvijanja analitičkih, rizičnih, marketinških i drugih modela i proizvodnje statistike. DENV-G takođe koristi detalje vaše transakcije za razvoj globalnih modela i za obavljanje analiza.

Primjer: DENV-G će možda morati da obradi broj ljudi koji su kupili određeni Daikin proizvod ili su se prijavili za određenu uslugu.

S tim u vezi, DENV-G se obavezuje što je više moguće da će skupiti lične podatke u anonimnom ili pseudo anonimnom obliku kako bi se uverio da ovi lični podaci nisu laki ili da se više ne mogu identifikovati kao vaši.

Praksa obrade ličnih podataka u statističke svrhe je posebno opravdana željom DENV-G-a da uvede strateške izbore kako bi ostvario bolji učinak na tržištu i pružio vam bolje proizvode i usluge.

Lični podaci se također mogu koristiti za procjenu, pojednostavljenje i poboljšanje procesa
DENV-G, na primjer, u cilju optimizacije kampanja, procedura i prodaje, kako van mreže, tako i na mreži, putem web stranice i/ili putem aplikacija.

Primjer: ako niste završili proceduru ili proces prodaje, možemo da vas kontaktiramo da saznamo šta je pošlo naopako i da li možemo da vam pomognemo. U ovom slučaju ograničavamo naš kontakt na pružanje tehničke i administrativne podrške za tu specifičnu proceduru ili proces.

 • Proces zapošljavanja i selekcija

U svrhu zapošljavanja i selekcije talenata, DENV-G prikuplja lične podatke kao što su, ali ne ograničavajući se na, ime, e-pošta, broj telefona, informacije o nastavnom planu i programu, URL do otvorenih profila na društvenim mrežama od kandidata i ciljanih kandidata koji se prijavljuju na primjer za slobodna radna mesta, međunarodni pripravnički staž, studentsku praksu. Ova obrada je dozvoljena činjenicom da podnosioci zahtjeva dobrovoljno preduzimaju korake kako bi sklopili ugovor sa DENV-G. 

Lični podaci koji pripadaju kandidatima koji nisu primljeni u radni odnos na kraju procesa selekcije brišu se nakon 1 godine od dana obavještenja o negativnom ishodu selekcije, osim ako su kandidati zatražili hitno poništenje svojih podataka nakon takve obavijesti.

 • Kadrovska administracija i beneficije za plate

DENV-G koristi lične podatke, na osnovu sklapanja ugovora (o radu), u svrhu upravljanja osobljem, a posebno:

 • upravljanje i vođenje evidencije ugovora o radu i platnog spiska; i/ili

 • isplata plata; i/ili

 • vođenje evidencije o pohađanju, putovanjima i aktivnostima obuke zaposlenih; i/ili 

 • komunikacija sa društvima za zdravstveno osiguranje; i/ili

 • obezbjeđivanje osiguranja za zaposlene, imovine kompanije i beneficija plata u vezi sa učinkom.

 • Knjigovodstvo i računovodstvo

DENV-G koristi lične podatke, na osnovu izvršenja ugovora, u svrhu knjigovodstva i računovodstva i u cilju:

 • vođenja evidencije o transakcijama; ili

 • izdavanja faktura u vezi sa prodajom i pruženim uslugama; ili

 • popunjavanja poreskih prijava i odgovarajućih obrazaca u cilju ispunjavanja poreskih obaveza; ili

 • izrade statistike na osnovu evidencije transakcija (na primjer u vezi sa brojem transakcija i u kojoj oblasti); ili

 • usklađenosti sa važećim zakonodavstvom i regulatornim zahtevima na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou.

 • Pravni zahtjevi i sporovi

Lične podatke možemo koristiti kao dokaz i za utvrđivanje, ostvarivanje i zaštitu prava DENV-G ili onih koje zastupa (npr. u sporovima) pred bilo kojom jurisdikcijom bilo koje zemlje (na primjer, između ostalog, pravo DENV-G da se brani od djela nelojalne konkurencije ili prava DENV-G da traži ispunjenje neplaćene fakture).

 • Prevara ili sprečavanje kriminala

Također možemo da koristimo lične podatke za sprječavanje, otkrivanje i istragu zločina i cyber rizika za legitimni interes ili kada javni organ to zahtijeva.

 • Korporativno poslovanje i održavanje

DENV-G prenosi i/ili zajedno koristi lične podatke prikupljene sa DIL-om i/ili drugim kompanijama od Daikin Group i/ili njenim poslovnim partnerima samo kada je to potrebno i u cilju izrade periodičnih izvještaja o ishodu i aspektima poslovanja, poslovnih planova i korporativne strategije. Obrada je zasnovana na DENV-G legitimnom interesu poslovanja.

DENV-G obrađuje lične podatke evropskih građana koje je zakonito prikupila druga kompanija od Daikin Group osim ako ne postoji zakonska prepreka (npr. obaveza poverljivosti ili odredba u zakonu o zaštiti podataka).

DENV-G se obavezuje da uvede sve odgovarajuće mjere za zaštitu ličnih podataka u vezi sa komunikacijom unutar grupe, u skladu sa Uredbom (EU) 679/2016.

2,2. LIČNI PODACI KOJE DOBIJAMO VAŠIM KORIŠTENJEM WEB STRANICE I/ILI APLIKACIJA.

2,2.1 Svrhe prikupljanja ličnih podataka

Kada posjećujete web stranicu i/ili aplikacije, DENV-G prikuplja neke od vaših ličnih podataka u sljedeće svrhe:

 • Olakšavanje korištenja web stranice i/ili aplikacija

Prikupljanjem nekih ličnih podataka (npr. IP adresa, podaci za prijavu) na osnovu saglasnosti subjekta podataka ili legitimnog interesa DENV-G je u mogućnosti da prilagodi web stranicu i/ili aplikacije više prema vašim potrebama.

Korištenjem kolačića, DENV-G će automatski prikupljati neke lične podatke kao što su, ali ne ograničavajući se na, informacije specifične za uređaj (npr. IP adresa, tip pretraživača), informacije za prijavljivanje (npr. upiti za pretragu), informacije o geolokalizaciji ( npr. preko Wi-Fi pristupne tačke) kako bi se olakšalo korištenje web stranice i/ili aplikacija i da bi se povećala vaša udobnost dok ih koristite.

Primjer: da bismo podržali i pojednostavili vaš proces identifikacije, čuvamo vaše korisničko ime i lozinku putem kolačića, ne morate da unosite svoje identifikacione podatke ili bilo koje lične podatke pri svakoj poseti.

DENV-G koristi različite vrste kolačića: neophodne, funkcionalne, praćenje društvenih dodataka, oglašavanje treće strane, analitiku prve strane. Molimo vas da pročitate više o kolačićima, šta su oni, koje vrste koristimo i zašto ih koristimo u našoj „Politici kolačića“.

 • Praćenje interesa i preferencija subjekata podataka

DENV-G, u okviru svoje web stranice i/ili aplikacija, na osnovu saglasnosti subjekta podataka ili legitimnog interesa može na sistematski i redovan način da prati lične podatke putem tehnologija automatizovanog donošenja odluka/profiliranja i kolačića. Ovo radi zbog procjene određenih ličnih aspekata koji se odnose na fizičko lice, posebno radi analize i predviđanja aspekata koji se tiču učinka fizičkog lica na poslu, ekonomske situacije, ličnih preferencija, interesovanja, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili trenutaka (geolokalizacija).

Molimo vas da pročitate više u našoj „Politici kolačića“.

 

3. DA LI ĆE PRIKUPLJENI LIČNI PODACI BITI OTKRIVENI TREĆIM STRANAMA?

Za gore navedene svrhe, DENV-G će možda trebati usluge, savjetovanje i/ili pomoć trećih strana, uključujući, ali ne ograničavajući se na, održavanje aplikacija i ispravljanje grešaka, kupovinu aplikacija, hosting podataka, savjetovanje o usklađenosti sa zakonima i propisima, razvoj aplikacija, usluge ljudskih resursa, usluge snabdijevanja, usluge pružanja internet usluga, izrada statistike i dr.

U tom smislu, u mjeri u kojoj je to neophodno, možemo prenijeti ili otkriti lične podatke koje smo prikupili bilo kom fizičkom ili pravnom licu, podizvođačima i poslovnim partnerima koji su treće strane u odnosu na DENV-G ili Daikin Group.

Svaki put kada treba da prenesemo ili otkrijemo trećim stranama neke lične podatke koje smo prikupili, osim u slučaju legitimnog interesa treće strane, DENV-G će se pobrinuti da ima ugovor o obradi podataka sa ovom trećom stranom u skladu sa odredbama Uredbe (EU) 679/2016, kojom se od treće strane traži da poštuje principe i odredbe iste Uredbe i da se uskladi sa odgovarajućim bezbjednosnim standardima.

 

4. PRENOS LIČNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE (KOJE NISU U EU)

U okviru gore opisanih svrha, DENV-G prenosi i zajednički koristi prikupljene lične podatke, koji pripadaju subjektima podataka prisutnim u Evropskoj uniji, sa DIL-om i/ili drugim kompanijama i/ili poslovnim partnerima od Daikin Group osnovanim u bilo kojoj zemlji van EU zemlje.

Obavještavamo vas da je DENV-G dogovorio odgovarajuće standardne ugovorne klauzule i odgovarajuće mjere zaštite u vezi sa bilo kojim prenosom ličnih podataka između Daikin Europe i DIL-a. U svakom slučaju prenosa ličnih podataka prema zemlji koja nije članica EU, DENV-G se obavezuje da će:

 • obezbijediti adekvatan nivo zaštite postavljanjem odgovarajućih zaštitnih mehanizama i poštovanjem odredbi Uredbe (EU) 679/2016;

 • upravljati prenosom ličnih podataka na osnovu:

  • a) odluke Evropske komisije o adekvatnosti; ako ne

  • b) standardne ugovorne klauzule/obavezujućih korporativnih pravila; ako ne

  • c) kodeks ponašanja odobren od strane relevantnog nadzornog organa/zvanične bezbjednosne potvrde.

 • upravljati prenosom ličnih podataka na osnovu saglasnosti subjekta podataka čiji se lični podaci moraju prenijeti ili na osnovu odstupanja prema članu 49. Uredbe (EU) 679/2016 ako se prenos ne može izvršiti na osnovu slučajeva a), b), c) koji su navedeni iznad.

 

5. SKLADIŠTENJE I KRITERIJI

DENV-G ne čuva vaše lične podatke zauvijek. Vaše lične podatke koristimo u mjeri u kojoj je to neophodno i samo u cilju ostvarivanja gore opisanih ciljeva. Kada cilj više ne postoji, obavezujemo se da ćemo izbrisati lične podatke, osim ako njihovo arhiviranje nije propisano zakonom, na međunarodnom, evropskom ili nacionalnom nivou.

Polazna tačka za čuvanje vaših ličnih podataka je zakonski rok čuvanja (koji je često deset godina i traje do isteka ugovora ili prestanka poslovnog odnosa). Period može biti duži tamo gdje je potrebno za ostvarivanje naših prava.

Ako rok zadržavanja nije propisan zakonom, period zadržavanja može biti kraći u skladu sa, ali ne ograničavajući se na jedan od sljedećih kriterija: dužina ugovora i zakonske obaveze; poslovne i organizacione potrebe; dugoročni poslovni odnos; bavljenje direktnim marketingom; statistika.

Neki uvidi postaju jasniji tek kada se pogledaju u dužem vremenskom periodu. Iz tog razloga, za neke vrste ličnih podataka može biti neophodan duži vremenski horizont (npr. za one koji su potrebni za dizajniranje marketinga i modela rizika).

Kao što je navedeno, DENV-G se obavezuje koliko god je to moguće da će raditi sa skupljenim, anonimizovanim ili pseudo-anonimizovanim ličnim podacima i u svim slučajevima će prekinuti veze sa pojedincima što je prije moguće.

 

6. VAŠA PRAVA KAO SUBJEKTA PODATAKA I KAKO IH OSTVARITI.

Ako imate bilo kakvih pitanja o zaštiti vaših ličnih podataka ili ostvarivanju svojih prava, možete nas kontaktirati u bilo kom trenutku tako što ćete pisati Daikin Europe NV ili nekoj od njegovih poslovnica pozivanjem Daikin Europe NV ili jedne od poslovnica, slanjem određenog obrasca putem pošte ili podnošenjem obrasca dostupnog na mreži u svakom odjeljku „kontaktirajte nas“ na cijeloj web stranici i/ili u aplikacijama.

Kada vaši lični podaci podliježu obradi, imate nekoliko prava kao subjekt podataka koja možete da iskoristite, kao što je navedeno u nastavku.

 • Možete imati pristup svojim ličnim podacima

Ako želite da pristupite ličnim podacima koje DENV-G obrađuje o vama ili želite da saznate više o:

 • svrsi naše obrade;

 • kategoriji ličnih podataka u pitanju;

 • kategoriji primalaca kojima su lični podaci bili ili će biti otkriveni;

 • predviđenom periodu skladištenja ili kriterijima koji se koriste za određivanje tog perioda;

 • pravima subjekta podataka;

 • pravima koja možete ostvariti u pogledu naše obrade;

 • postojanju automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje, i predviđene posljedice;

i sve druge dostupne informacije o obradi vaših ličnih podataka, popunite sljedeći obrazac tako što ćete kliknuti ovdje.

Lične podatke koje nam dostavite putem obrasca koristit ćemo samo u svrhu verifikacije i obrade vašeg zahtjeva.

Ako iskoristite svoje pravo na pristup, DENV-G će vam dati što potpuniju listu ili kopiju vaših ličnih podataka.

 • Možete da dovršite/ispravite/izbrišete/ograničite obradu vaših ličnih podataka

Može se desiti da određeni lični podaci koje o vama poseduje DENV-G nisu (ili su prestali da budu) tačni. Također se može desiti da poželite da dodate nešto ličnim podacima koje ste nam dali. Možete da zatražite da se vaši lični podaci isprave ili dopune u bilo kom trenutku tako što ćete kliknuti ovdje.

Ako želite da DENV-G izbriše vaše lične podatke, kliknite ovdje. Vaš zahtjev će biti obrađen, osim ako ne dođe do smetnji ili nekompatibilnosti u skladu sa zakonom ili legitimnim interesima za brisanje. 

Ograničenje obrade vaših ličnih podataka možete dobiti u bilo kom trenutku tako što ćete kliknuti ovdje.

 • Možete zatražiti prenosivost vaših ličnih podataka sebi ili trećim stranama

Ako su vaši lični podaci prikupljeni elektronskim putem, možete zatražiti prenosivost ličnih podataka koje ste nam dali sebi ili trećim stranama tako što ćete kliknuti ovdje.

 • Možete povući svoju saglasnost za obradu vaših ličnih podataka

Ako DENV-G date svoju saglasnost za obradu vaših ličnih podataka, možete naknadno da povučete tu saglasnost u bilo kom trenutku prateći predloženu proceduru i lako kao što ste je dali. Ako želite da povučete svoju saglasnost, to možete da uradite u bilo kom trenutku tako što ćete kliknuti ovdje.

 • Možete uložiti prigovor na obradu ili uložiti prigovor na obradu putem automatizovanih sistema za donošenje odluka

Ako se ne slažete sa načinom na koji DENV-G obrađuje određene lične podatke, možete da uložite prigovor tako što ćete kliknuti ovdje. Obradit ćemo prigovore osim ako postoje valjani razlozi za to ili razlozi predviđeni zakonom (na primjer, prigovor će biti odbijen ako je obrada ličnih podataka sprovedena u cilju borbe protiv prevare).

Ako se ne slažete sa obradom vaših ličnih podataka zasnovanom isključivo na automatskom donošenju odluka (uključujući profilisanje) koja proizvodi pravne efekte ili na sličan način utiče na subjekta podataka, možete u bilo kom trenutku da prigovorite tako što ćete kliknuti ovdje.

Ako se ne slažete sa načinom na koji DENV-G obrađuje vaše lične podatke ili imate druga pitanja u vezi sa tim, uvek možete kontaktirati tijelo za zaštitu podataka u vašoj zemlji prebivališta.

 

7. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Ispod su navedeni kontakt podataci službenika za zaštitu podataka od DENV-G:

 • adresa e-pošte: euprivacy@daikin.co.jp;

 • Službenik za zaštitu podataka; Osaka Umeda Twin Towers South, 1-13-1 Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan.

 

8. MALOLJETNICI

Preko svoje web stranice ili aplikacija DENV-G ne obrađuje nikakve lične podatke fizičkih lica mlađih od 16 godina, niti daje komercijalne ponude niti pokušava da ih kontaktira, osim ako njihov zakonski zastupnik nije dao saglasnost.

 

9. BEZBJEDNOSNE MJERE ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

DENV-G je primjenio adekvatne mjere bezbjednosti kako bi održao integritet i bezbjednost i spriječio slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjenu, neovlašteno otkrivanje ili pristup ličnim podacima koji se prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju, u skladu sa Uredbom (EU) 679/2016.

 

10. PRIVATNOST PO DIZAJNU

DENV-G se obavezuje pre početka aktivnosti obrade korištenjem novih tehnologija da izvrši procjenu uticaja na zaštitu podataka u skladu sa GDPR-om i preduzimanjem odgovarajućih radnji u skladu s tim.

 

11. DALJE PROMJENE OVE POLITIKE ZAŠTITE PODATAKA

DENV-G redovno nastoji da poboljša svoje napore u zaštiti ličnih podataka. Ova Politika zaštite podataka može se mijenjati ili ažurirati u svjetlu predstojećih zakona, kako na međunarodnom, tako i na evropskom i nacionalnom nivou.

DENV-G će vas obavijestiti o svim suštinskim promenama ove Politike zaštite podataka putem sredstava koji su izvan mreže i na mreži (na primjer, putem web stranice, tokom vaše prve posjete ili sa svakim značajnijim ažuriranjem ove Politike zaštite podataka).

Uvijek možete pronaći najnoviju verziju naše politike zaštite podataka koja je dostupna na www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy ili za svaku aplikaciju klikom na odjeljak „Politika zaštite podataka“.

 

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama